Школа без насиља


Пре уласка у пројекат Школа без насиља, нaшa шкoлa je пoкрeнула низ aктивнoсти у циљу прeвeнциje нaсиљa. Још 2009. године формиран је Тим зa зaштиту учeникa oд нaсиљa, који је на основу анализе стања безбедности у школи израдио Прoгрaм зa зaштиту учeникa oд насиља.
Oвa oблaст oбухвaћeнa je и прoцeсoм сaмoврeднoвaњa шкoлe. Сaмoврeднoвaњe пojeдиних кључних oблaсти (кao штo су Пoдршкa учeницимa, Нaстaвa и учeњe, Eтoс и Пoстигнућa учeникa) свojим пoкaзaтeљимa су нa индирeктaн нaчин oдсликaли aтмoсфeру у кojoj сe oдвиja живoт шкoлe, па смо на основу истражених чињеница креирали Програм заштите ученика.

Програмом заштите ученика од насиља:

 • дефинисане су улоге и одговорности свих актера у оквиру унутрашње заштитне мреже (директора, педагога, психолога, одељењских старешина, дежурних наставника, Тима за заштиту, ученика, Вршњачког тима)
 • дефинисане су процедуре и поступци у превентивном и интервентном деловању

Превентивне активности су:

 • упознавање ученика са кућним редом Школе
 • упознавање ученика са правима и одговорностима ученика (члан 95. и 96.) Закона о основама система образовања и васпитања
 • израда правила понашања одељења у оквиру сваког одељења
 • израда и постављање натписа који промовишу толеранцију, пријатељство и конструктивну сарадњу
  вођење Свеске евиденције о понашању ученика у одељењу од стране одељењског старешине или председника одељења
 • праћење континуитета у вођењу Свеске евиденције о понашању ученика у одељењу од стране Тима за заштиту ученика
 • реализација часова одељењског старешине на тему Дисциплина ученика и мере за њено побољшање
 • информисање родитељ/старатеља о понашању конкретног ученика/групе ученика о изреченим и донетим мерама одељења – писани траг
 • добро организовано и доследно дежурство
 • адекватно осветљење у згради и дворишту школе
 • ограђено и безбедно двориште
 • стално обилажење установе од стране особе из обезбеђења и школског полицајца
 • техничко обезбеђење: видео-надзор

Интервентне активности су:
1) сазнање о насиљу: знаци који указују да ученик трпи насиље могу се испољити на
физичко/физиолошком плану и на емоционалном плану:

 • на физичком/физиолошком плану: трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, поцепане ствари проблеми са исхраном, болови у стомаку, главобоље, повраћање, проблеми са сном…
 • на емоционалном плану: плачљивост, повученост, раздражљивост, претерани страх, агресивност и аутодеструктивност, ћутљивост, неуобичајена причљивост, конзумирање алкохола/наркотика, страх од самоће, страх од дружења, ноћно мокрење, лагање, грицкање ноктију, поремећај у говору, сексуално понашање непримерено узрасту…

2) прекидање или заустављање насиља: обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље дешава. Начин на који ће се насиље прекинути и зауставити зависи од конкретне ситуације:
a) интервенција у случајевима физичког насиља:

 • прекинути насиље хитном и истовременом интервенцијом;
 • збринути ученика/ученике
 • обавестити родитеља/старатеља
 • неодложно активирати спољашњу заштитну мрежу: МУП, Центар за социјални рад, здравствену установу

б) интервенција у случајевима насиља у породици:

 • одељењски старешина извештава Тим за заштиту ученика (било ког члана Тима);
 • консултације у оквиру Тима са психологом Школе;
 • Тим за заштиту ученика предузима мере и консултује са Центром за социјални рад;
 • праћење ефикасности предузетих мера од стране Тима за заштиту.

в) интервенција у случајевима емоционалног или социјалног насиља:

 • Извештавање Тима од стране одељењског старешине или Вршњачког тима;
 • консултације у оквиру унутрашње заштитне мреже;
 • доношење предлога мера и дефинисање начина праћења ефеката предузетих мера;
 • праћење ефеката предузетих мера од стране Тима за заштиту ученика, Вршњачког тима и одељењског старешине.

Што се тиче функционисања Тима за заштиту ученика од насиља:

 • Ученици се кроз родитељске састанке,часове ОЗ,ваннаставне активности редовно информишу о раду Тима и његовим активностима.
 • Тим учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима и процедурама сумње или дешавања насиља
 • Тим учествује у планирању стручног усавршавања наставника и ученика

У оквиру спољашње заштитне мреже школа сарађује са здравственим, социјалним службама, полицијом, Школском управом, службама локалне заједнице. Сарадња се одвија током године и огледа се у извођењу различитих активности: одржавање трибина, предавања. Локална заједница пружа пуну сарадњу школи и помаже у реализацији пројеката.
Постоји добра сарадња са локалним медијима и новинарском кућом Народне новине за презентовање школског подлистка Ђачко ћоше путем којег ученици промовишу поред осталог и садржаје о безбедности ученика.
Представници Ученичког парламента учествују у планирању и реализацији превентивних активности путем: укључивања у акције и пројекте локалне заједнице, у акције солидарности, изложбе дечијег стваралаштва.

Вршњачки тим за превенцију насиља
Вршњачки тим за превенцију насиља чине сви председници одељења од V – VIII разреда. Координатор Вршњачког тима је председник Ученичког парламента, чиме се усаглашава рад између Ученичког парламента и Вршњачког тима и обезбеђује одличан проток информација.
Улога и одговорност Вршњачког тима за превенцију насиља

 • уочавање случајева насилног и непожељног понашања;
 • евидентирање случајева у Свесци евиденције о понашања ученика, извештавање одељењског старешине или особе од поверења;
 • давање предлога мера за решавање проблема;
 • учествовање у раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања;
 • за теже случајеве насилног понашања консултација са координатором Тима за заштиту ученика или са особом од поверења;
  • Научите дете да не одговара на насилне, претеће или икакве сумњиве СМС или e-mail поруке и телефонске позиве;
  • Не бришите поруке или слике јер могу послужити као доказ;
  • Контактирајте провајдера интернет услуга и пријавите примање поруке;
  • Контактирајте школу и обавестите их о неприхватљивом понашању/злостављању или евентуалним променама расположења и понашања код детета;
  • Контактирајте полицију ако поруке путем мобилног и интернета садрже претње насиљем, ухођење, напаствовање, дечју порнографију и сл., или када претходни кораци нису дали резултате;
  • Ако Вам је познат идентитет виновника, обавестите о томе школу, полицију, мобилне оператере, провајдере интернет услуга;
  • Информишите се и о програмима који филтрирају web странице за које не желите да буду доступне вашем детету: ContentProtect, CYBERsitter ,NetNanny, Punchинформисање осталих ученика (свог одељења) о предузетим мерама Тима за заштиту.

                

    ДИГИТАЛНО   НАСИЉЕ

   Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног понашања које има за циљ наношење психолошког или душевног бола другоме.

   Електронско насиље укључује било какав облик слања порука путем интернета или мобилних.

   Има за циљ повређивање, узнемиравање или било какво друго наношење штете детету, младом или одраслом човеку који не може да се заштити од таквих поступака.

   Појављује се у облику текстуалних или видео порука, фотографија или позива.

   Укључује:узнемиравање, ухођење, вређање, несавестан приступ штетним садржајима, ширење насилних и увредљивих коментара, снимање окрутних, насилних сцена, слање претећих порука, као и креирање интернет страна које садржe приче, цртеже, слике

   По чему се разликују вршњачко и електронско насиље?

             Електронско може бити присутно 24 сата

   • Дете је изложено насиљу и узнемиравању код куће и на другим местима која су пре за њега била сигурна
   • Публика и сведоци могу бити многобројни и брзо се повећавати
   • Деца и млади који се понашају насилно могу остати анонимни.

   Ова чињеница може изазвати снажан осећај страха, изложености и незаштићености код оних који су доживели е-злостављање, док ономе ко чини злостављање то може бити подстицај за наставак

   • Без физичког контакта са жртвом или публиком, деца и млади теже виде и разумеју

   штету.

   Васпитна улога школе

   Важно је знати како интернет и друга савремена комуникацијска технологија функционише, који су ризици и шта се може учинити када прети опасност од насиља.

   У тој едукацији кључну улогу имају родитељи и наставници, као главни преносиоци знања и учитељи вештина заштите.

    Пет кључних области у школи за делотворну превенцију насиља:

    1.Истицање позитивног коришћења технологије

   2.Разумевање и разговор о модерним начинима комуницирања и опасностима

   електронског насиља

   3.Успостављање јасних правила и последица

   4.Омогућавање пријављивања електронског насиља

   5.Евалуација утицаја превентивних активности

    

    

   Како функционише заштитна мрежа за пружање помоћи детету које је доживело

   електронско насиље у школи?

    

    Рад са онима који чине електронско насиље и последице насилног понашања

   -Чим се открије особа која чини насиље, потребно је предузети кораке како би се променио њен став и понашање.

   -Ако се ради о одраслој особи, случај треба пријавити полицији.

   -Ако се ради о ученику, треба му, осим последица предвиђених за насиље у школи, пружити подршку и помоћ у промени понашања.

   Фактори о којима треба водити рачуна приликом одређивања адекватних последица на понашање:

   • степен повређености;
   • да ли се виновник скривао?;
   • на колико је адреса порука послата или колико је узнемиравајући материјал (текст, фотографија, снимак…) узбуркао јавност;
   • мотивација особе и разлози за насиље;

   постоји ли сукоб и у стварном животу између те две особе или се ради о злостављању;

   • је ли насиље било ненамерно или намерно.

   Савети за наставнике:

   1..Нађите мирно место за разговор и пажљиво саслушајте дете.

   Дајте детету до знања да је учинило добру ствар јер је некоме рекло о свом искуству;

   2.Информишите родитеље и дајте им упутства у складу са препорукама за родитеље

   3.Информишите полицију ако се ради о озбиљнијим облицима насиља, претећим порукама или могућем кривичном делу;

   4.Саветујте детету да не одговара на провокативне, увредљиве поруке и све остале поруке због којих се осећа лоше. Важно је подстицати осећај сигурности код детета и ублажити узнемиравајуће емоционалне реакције.

   5.Предложите неке од начина који би могли спречити понављање насиља: промена броја мобилног, e-mail адресе, напуштање интернет страна (форума, chat-а, веблога…) на којима се насиље догађа или промена надимка којим се дете користи;

   6.Упознајте дете и родитеље да унутар комуникацијских програма постоји могућност блокирања и филтрирања нежељених порука, путем опција „ignore” или „block”, као и спречавање приступа одређеним пошиљаоцима на e-mail или дететов блог.

   7.Помозите ученику да сачува све информације важне за истрагу

   Савети за ученике:

   7 златних правила за сигурно chat-овање и СМС-дописивање

    1.Никад немојте давати податке ни фотографије о себи, својој породици и пријатељима, јер се могу злоупотребити.

   2.Имајте на уму могућност лажног представљања.

   3.Не примајте на поклон допуне за мобилни од непознатих јер ће они засигурно тражити нешто заузврат.

   4.Немојте писати ништа чега бисте се стидели ако то прочитају ваши пријатељи у школи или у комшилику, не шаљите фотографије које не бисте желели показати другима.

   5.Нисте ви криви због тога што вам прете и вређају вас.

   Затражите помоћ од старијих чак и кад мислите да сте учинили нешто недопуштено.

   6.Немојте избрисати с мобилног податке и фотографије које вам је неко послао јер ће помоћу њих полиција лакше пронаћи особу која вам прети.

   7.Никад немојте ићи сами на састанак с особом коју сте упознали путем мобилног, на chat-у или путем блога.

   Савети за родитеље:

    Ваша деца могу знати више од вас о технологији, али ви знате више о животу. И у овој области они требаод Вас да науче сигурно да „ходају“ светом.

   Ако сазнате да је Ваше дете било изложено насиљу путем мобилног и интернета, морате предузети ове кораке:

   • Научите дете да не одговара на насилне, претеће или икакве сумњиве СМС или e-mail поруке и телефонске позиве;
   • Не бришите поруке или слике јер могу послужити као доказ;
   • Контактирајте провајдера интернет услуга и пријавите примање поруке;
   • Контактирајте школу и обавестите их о неприхватљивом понашању/злостављању или евентуалним променама расположења и понашања код детета;
   • Контактирајте полицију ако поруке путем мобилног и интернета садрже претње насиљем, ухођење, напаствовање, дечју порнографију и сл., или када претходни кораци нису дали резултате;
   • Ако Вам је познат идентитет виновника, обавестите о томе школу, полицију, мобилне оператере, провајдере интернет услуга;
  •       • Информишите се и о програмима који филтрирају web странице за које не желите да буду        доступне вашем детету: ContentProtect, CYBERsitter ,NetNanny, Punch progra.

 

                       ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

    У превенцији дигиталног насиља кључну улогу има:

    1.развијање дигиталне писмености ученика  и одраслих

    2.развијање свести о ризицима али и о позитивним аспектима коришћења дигиталне технологије

    3.стицање социјалних вештина ненасилне комуникације  у реалном и у дигиталном окружењу

    4.неговање школске и породичне климе која не толерише ни  једну врсту насиља па ни дигитални облик насиља.

                               ПРЕВЕНТИВНЕ  МЕРЕ  И  АКТИВНОСТИ 

             Прописане су Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о протоколу поступања у одговору на насиље,злостављање и занемаривање ученика.

        1.Уређивање стрaнице на сајту школе са садржајима о безбедности на интернету и о дигиталном насиљу;

        2.Упознавање  ученика  са  модерном  дигиталном  технологијом, могућностима и  начинима комуницирања  и  истицање  позитивних  аспеката  дигиталне  технологије  као  и  развијање свести о ризицима тј.о дигиталном насиљу кроз израду школских паноа;

        3.Презентација приручника“Дигитално насиље-превенција и реаговање“ за ученике на часу одељењског старешине, грађанског васпитања, на часу информатике;за родитеље на родитељском саставку и  састанку савета родитеља одељења.;

       4.Реализација радионица  за ученике и родитеље из Приручника “Дигитално насиље-превенција и реаговање“;

       5.Упознавање  ученика и родитеља са јасним  правилаима у  коришћењу друштвених мрежа и начин ом  реаговања у случају дигиталног насиља (активност: доношење правила и последица не поштовања  истих);

       6.Омогућавање пријављивања електронског насиља у зависности од  нивоа насиља;

       7.Активирање  кутије у хол школе где ученици и родитељи могу да убаце записе о својим искуствима у вези са насиљем на интернету  и коришћење тог материјала током разговора и радионица са ученицима и родитељима;

       8.Организовање вршњачких обука-старији разреди ,чланови Вршњачког тима  за превенцију насиља у школи , реализују активности  са млађим ученицима уз помоћ наставника са циљем  неговања и развијања социјалних вештина ненасилне комуникације и у реалном и у дигиталном окружењу

       9.Организовање трибине на тему „Безбедност на интернету“ у организацији представника ПУ или малолетничке делинквенције;

      10.Обележавање Дана безбедног интернета (2 недеља фебруара) ;

      11.Евалуација утицаја превентивних активности.

ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Забрана свих врста насиља у школи је регулисана:Законом о основама система образовања и васпитања(„Сл.гл.РС“72/09,52/11);Протоколом о поступању у одговору на насиље,злостављање и занемаривање(„Сл.гл.РС“бр.30/10)

Ови прописи су основа за поступање и реаговање у односу на све облике и нивое насиља.

Према Правилнику о Протоколу ,насиље и злостављање, осим класичних облика (физичко,психичко,социјално) укључује и електронско-дигитално и сексуално насиље.

„Школа је дужна да реагује увек када постоји сумња или сазнање да ученик трпи насиље, без обзира на то где се оно догодило, догађа или припрема“. 

Како фунционише заштитна мрежа за пружање помоћи ученику који је доживео дигитално насиље:

Ако ученик трпи дигитално насиље сви су дужни да реагују (сви запослени у школи, родитељи, другови-посматрачи) како би се дигитално насиље што пре зауставило,осигурала безбедност  укључених у насиље (особа која трпи насиље, врши насиље или сведочи о њему), савладао ризик од поновљања и штетне последице трпљења насиља

 

Како реагује ученик када доживи дигитално насиље:

-промисли пре него било шта предузме;

-не одговара на узнемиравајуће поруке,претеће поруке;

-сачува доказ узнемиравања;

-блокира садржај,страну на друштвеној групи,сајт,налог особе која га кје узнемирила;

-подели негативно искуство са особом у коју има поверење,

-не криви себе због тога му се догодило

 

Када је ученик сведок дигиталног насиља;

-не седи скрштених руку,већ показује одговорност и солидарност;

-не укључује се у насиље и не распирива лоша осећања јер се прослеђивањем ружних порука,смејањем,неумесним шалама,“хејтовањем“постаје саучесник у насиљу;

-треба да подржи особу која трпи насиље,да је саслуша, да је убеди  да пријави насиље:

-треба да се обрати за помоћодраслој особи;

-треба је упутити на онлајн сервис за подршку деци и младима који су искусили дигитално насиље

-треба пријавити дигитално насиље установама које су надлежне за то.

 

Како реагују наставници у ситуацији када ученик доживи дигитално насиље

Пажљиво саслушају ученика и дајему до знања да је учинио добру ствар што је некоме рекао о свом искуству;

Информишу родитеље  и дају им упутства у складу са препорукама за родитеље

информишу полицију ако се ради о озбиљнијим облицима насиља,претећим порукама или могућем кривичном делу.

-саветује ученика да не одговара на провокативне,увредљиве поруке и све остале поруке због којих се осећа лоше.Важно је подстицати осећај сигурности код ученика и ублажити узнемиравајуће емоционалне реакције

-предлаже неке од начина који би могли спречити понављање насиља:промена броја мобилног,е-мејл адресе,напуштање интернет страна(Форума,чата,веб лога..)на којима се насиље догађа или промена надимка којим се ученик користи.

-упознаје ученика и родитеља са могућношћу блокирања и филтрирања нежељенихпорука,путем опција“ignore“или„ block“ као и спречавање приступа одређеним пошиљаоцима или на е-меил или учеников блог.

-помоћи ученику да сачува све информације важне за истрагу.

 

 

Календар

април 2019.
П У С Ч П С Н
« мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Заштита животне средине

Архива активности