admin

Екскурзија 6. разреда

...

Настава у природи за четврти разред

...

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке.

...

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

...

Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/2020 закључује са следећим понуђачима…

...

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

...
Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.