Припремна настава

У школској 2019/2020. години, школа ће организовати припремну наставу за ученике осмог разреда који полажу завршни испит током другог полугодишта, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно. За ученике од петог до осмог разреда упућене на поправни испит школа организује припремну наставу пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.

Календаром школе одређено је време када се овај облик рада организује. Припремна настава траје пет радних дана са фондом од десет часова по предмету. Ученик може имати истога дана ову врсту наставе из два предмета, јер из толико премета и може бити упућен на поправи испит. Ова настава се не програмира унапред, већ онда када се ученици упуте на поправни испит. Сви индивидуални планови и програми наставника су саставни део Годишњег плана рада школе и дати су као анекс.

План припреме за завршни испит

Адекватна припрема ученика за завршни испит
 • Прилагођавање редовне наставе захтевима завршног испита
 • Подизање нивоа свести ученика о озбиљном, одговорном и поштеном приступању полагању завршног испита
 • Заједнички родитељски састанак са родитељима ученика 8. Разреда у циљу правовремене информисаности о свим релевантним подацима који се односе на завршни испит
 • Континуирано одржавање додатне и допунске наставе
 • Пробни завршни испит
 • Анализа постигнућа ученика на пробном завршном испиту
 • Информисање ученика и родитеља о постигнућима ученика на пробном завршном испиту
 • Појачан рад у областима у којима су ученици показали слабије резултате
 • Тестирања у оквиру редовне наставе прилагођена захтевима завршног испита
 • Полугодишња тестирања
 • Анализа постигнутих резултата са посебним освртом на резултате из српског језика, математике и на комбинованом тесту
 • Припрема техничких услова за извођење симулације завршног теста (фискултурна сала, распоред седења,..)
 • Симулација завршног испита
 • Припремна настава из области које ће ученици полагати на завршном испиту
 • Припрема техничких услова за извођење завршног теста (фискултурна сала, распоред седења,..)
 • Анализа постигнућа ученика на завршном испиту као увод за израду плана завршног испита за наредну школску
 • Урадити пробно тестирање у реалним условима одвијања завршног испита
 • Сачинити реалан распоред рада усклађен са распоредом часова, водећи рачуна да сви ученици имају могућност похађана припремне наставе
 • Припреме за комбиновани тест ускладити са предметима и предметним наставницима, радити их по областима, како предвиђа збирка – пробни тест
 • Сваке школске године оформити Тим наставника за припрему комбинованог теста, а обавеза Тима је сачинити акциони план припремне наставе

План припреме ученика 8. разреда за полагање завршног испита

Време реализације Активности Носиоци активности
Август Формирање Тима наставника за припрему полагања завршног испита за школску 2019/2020. Чланови Стручног већа
Август Израда годишњег плана редовне наставе, додатне и допунске наставе математике, српског језика, хемије, физике, географије, историје и биологије поштујући закључке анализе успеха ученика на завршном испиту школске 2018/2019. Године Чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. разреда
Септембар Подизање нивоа свести ученика 8.разреда онодговорном приступању припреми за полагање завршног испита Чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. раз.
Септембар Реализација иницијалних тестирања из математике, српског језика, хемије, физике, географије, историје и биологије за ученике 8. разреда Чланови Стручног већа
Септембар Организација часова припремне наставе за ученике 8.разреда(по 1 час недељно) Чланови Стручног већа који предају у 8.разреду
Септембар Организација родитељских састанака ученика 8. разреда са циљем правовремене информисаности о резултатима иницијалних тестова као и осталих података који се односе на завршни испит Чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. разреда
Октобар – новембар Реализација пробног завршног испита за ученике 8.разреда у организацији Министарства просвете и спорта Чланови Стручног већа
Октобар – новембар Анализа постигнућа ученика на пробном тестирању Чланови Стручног већа
Октобар – новембар Прилагођавање плана припремне наставе са циљем превазилажења слабости из области, које су ученици показали на пробном тестирању Чланови Стручног већа који предају у 8.разреду
Октобар – новембар Организација родитељских састанака ученика 8. разреда са циљем правовремене информисаности о резултатима пробног теста као и осталих података који се односе на завршни испит Чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. разреда
Јануар Реализација полугодишњих тестирања Чланови Стручног већа
Април Реализација пробног завршног испита за ученике 8.разреда у организацији Мин. просвете и спорта Чланови Стручног већа
Април Анализа постигнућа ученика на пробном тестирању Чланови Стручног већа
Април Организација родитељских састанака ученика 8. Раз. са циљем правовремене информисаности о резултатима пробног теста као и осталих података који се односе на завршни испит Чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. разреда
Мај – јун Пробни завршни тестови за ученике 8.разреда у организацији школе – реализација и анализа Чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. раз.
Јун Припремна настава за ученике 8.разреда (10 часова у блок настави по 2 часа дневно) Чланови Стручног већа који предају у 8.разреду
Јун Припрема техничких услова за извођење завршног испита за школску 2019/2020. Годину Стручни органи школе, чланови Стручног већа и Одељењско веће 8. разреда

ПРЕУЗМИ РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.