Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49
Жиро рачун књиге - остало 840-550760-49 Жиро рачун екскурзија 840-551760-56 Жиро рачун Сала 840-1685666-31 Жиро рачун Излет/Рекреативна настава 840-551760-60 Жиро рачун физичко обезбеђење 840-550760-49

Слободне активности

Слободне активности се организују благовременим откривањем, усмеравањем и развијањем способности, склоности, и талената ученика, ради остваривања циљева и задатака основног образовања и васпитања. У организовању овог вида наставе користи се групни облик рада и рад у паровима. Ученици се анкетирањем слободно опредељују за врсте слободних активности. Слободне активности организују се од I до VIII разреда где ученици могу бити ангажовани највише са два часа недељно ако је једна од активности спортска.

Школа организује додатни рад за даровите ученике од трећег до осмог разреда. Додатном радом проширује се и продубљује знање из одговарајућег предмета. Ученици се слободно опредељују за предмет на предлог наставника. Ученик може бити ангажован само из једног предмета додатним радом. У школи се организује додатни рад из следећих предмета у следећим разредима:

Предмет Разред
1. Српски језик V-VIII
2. Математика IV – VIII
3. Немачки језик V- VII
4. Француски језик V- VII
5. Историја V – VIII
6. Географија V – VIII
7. Енглески језик VII – VIII
8. Биологија VII – VIII
9. Физика VI – VIII
10. Хемија VII – VIII
Предмет Разред
1. Цртање,сликање,вајање V
2. Шах V
3. Чувари природе VI
4. Свакодневни живот у прошлости VI
5. Хор и оркестар VI
6. Цртање,сликање,вајање VII
7. Шах VII
8. Хор и оркестар VII