Стручна већа школе

Стручна већа се баве искључиво стручним питањима из појединих наставних области и реализују следеће задатке:
 • доносе план рада већа и врше избор председника већа
 • утврђују методологију планирања
 • разрађују стандарде постигнућа у својој обласи и старају се за њихово остваривање
 • врше избор дидктичког материјала и средстава за рад
 • врше избор уџбеника и приручника
 • врше избор и распоред наставног градива
 • врше поделу часова по предметима
 • анализирају успех у својој области и заузимају ставове и уједначавају критеријуме
 • врше избор стручне литературе и дечје штампе и предлажу претплатученика на исту
 • планирају стручно усавршавање и држање практичних огледних часова

Председници стручних већа

Редни бр. Назив стручног већа Председник
1. Стручни актив за разредну наставу Снежана Стојковић
2. Стручни актив српског језика Аница Бреберина Ћурић
3. Стручно веће страних језика Јована Петровић
4. Стручно веће математике и информатике и рачунарства Лидија Трифуновић
5. Стручно веће историје и географије Зоран Гавриловић
6. Стручно веће биологије, хемије, физикеи техничког и информатичког образовања Јелена Цветковић
7. Стручно веће ликовне и музичке културе Јелена Петровић
8. Стручни актив физичког васпитања Андријана Стојковић
9. Стручни актив целодневног боравка Љиљана Тасић
Септембар/октобар
 • Доношење и усвајање плана рада стручног већа
 • Избор председника
 • Коришћење наставних средстава и дидактичког материјала и предлог стручне литературе
 • Распоред писмених задатака и контролних вежби
 • Избор часописа и листова
 • Усаглашавање критеријума за оцењивање
 • Понуда ваннаставних активности/секција
Новембар/децембар
 • Стручно усавршавање, могући семинари и искуство као и (размена праксе, часова активне наставе и мултимедијалних)
 • Анализа рада у првом полугодишту
Фебруар/март
 • Организација и спровођење школских такмичења
 • Избор уџбеника и приручника за наредну школску годину
Април/мај
 • Стручно усавршавање (размена праксе, часова активне наставе и мултимедијалних)
 • Учешће на ваншколским такмичењима
Јун
 • Анализа резултата такмичења
 • Предлог поделе часова за наредну школску годину

Стручни актив за развојно планирање именован је од органа управљања у саставу наставника, стручних сарадника, родитеља и члана локалне самоуправе. Председник актива је Јасмна Спасић. Актив има документацију о раду и она је анекс овог програма.

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручног сараника именовани на наставничком већу. За школски програм од I до IV разреда именовани су руководиоци већа, председник стручног већа учитеља и педагог, од V до VIII разреда стручни актив чине председници стручних актива и већа и педагог. О раду Актива за развој школског програма постоји документација. Председник актива и координатор рада на школском програму је педагог шкoле Александра Стевановић.

Председници стручних већа и актива чине педагошки колегијум.

Ученици
ВАЖНА
ДОКУМЕНТА
Контакт информације

За сва питања и додатне информације на располагању вам је и контакт формулар.